ترمیم کننده سوختگی اسوالین و بنیاد نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده

ترمیم کننده گیاهی زخم و  سوختگی  اسوالین به بنیاد نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده استان کرمان ارائه شده است و وزارت دفاع برای تجاری سازی این دارو حمایتهای لازم را انجام می دهد.IMG12