درمان با اسوالین ،سوختگی در اثر انفجار کپسول اکسیژن

در حال درمان