کسب مقام سوم جشنواره تجاری سازی اختراعات در دبی

 

سمینار ایده طلایی

 

ایده طلایی