درباره اسوالین

داروی اسوالین برای کلیه زخمها ،سوختگیها و حتی زخمهای دیابتی و زخم بستر موثر می باشد و مهمترین هدف آن نتایج بسیار موفق آن در بهبود سریع وموثر ،نتایج بهتر زیبایی ،کاهش درد وصدمات روحی بیمار ، کاهش  هزینه های درمان و استفاده آسان بدون نیاز به آموزش خاص و تخصصی میباشد .